Charakteristika lesní správy

Lesní správa (LS) sídlí ve městě Horšovský Týn, které se nachází přibližně 45 km jihozápadně od krajského města Plzně. Skládá se ze dvou lesních hospodářských celků (LHC), a to LHC Horšovský Týn a LHC Domažlice. Celkem obhospodařuje přes 19 000 ha lesní půdy a na dalších 1 700 ha vykonává funkci odborného lesního hospodáře. Organizačně je rozdělena na 14 revírů.

Severovýchodní část území LS spadá pod LHC Horšovský Týn, které se vyznačuje pahorkatinným až vrchovinným rázem. Jeho východní polovinu tvoří Plaská pahorkatina s nejnižším místem LS při hladině řeky Radbuzy u Staňkova (360 m n.m.). Západní část LHC tvoří geomorfologický celek Českého lesa. Území LHC Horšovský Týn leží převážně v přírodní lesní oblasti (PLO) 6 – Západočeská pahorkatina. Pouze západní část se nachází v PLO 11 – Český les, lesní vegetační stupně (LVS) se vyskytují od 2. do 6.

LHC Domažlice zaujímá západní část území LS.  Převažují část LHC Domažlice spadá do PLO 11 – Český les s nejvyšším bodem Čerchovem (1042 m n.m.) a menší část LHC je zahrnuta do PLO 6 – Západočeská pahorkatina. Stanovištně je v domažlickém LHC vylišen převážně 5. a 6. LVS.

Klimaticky spadá většina území LHC Horšovský Týn do mírně teplé oblasti. Východní část LHC leží v oblasti s průměrnou teplotou mezi 7 až 8°C. Na rozmezí LHC Horšovský Týn a LHC Domažlice v severozápadní části LS se pohybuje průměrná teplota mezi 5 až 6°C. Na vrcholu Čechova je průměrná roční teplota okolo 4°C. Nejvyšší průměrné srážky ve výši 800-1000 mm za rok se vyskytují na nejvyšších vrcholcích Českého lesa. Směrem k východu se projevuje srážkový stín Českého lesa a roční srážky zde postupně klesají až na 500 mm na nejvýchodnějším okraji. Nejvýznamnějším tokem na území LS je Radbuza.

Druhová skladba lesů:

LHC Horšovský Týn – Na území LHC převažují jehličnany (76,24 %). Nejvyšší plošné zastoupení má smrk ztepilý (49,62 %) a borovice lesní (23,18 %). Z listnáčů (23,76 %) je nejvíce zastoupen buk lesní (8,64 %) a dub letní (4,81 %).

LHC Domažlice – Na území LHC rovněž převažují jehličnany (77,11 %). Nejvyšší plošné zastoupení má smrk ztepilý (73,31 %). Z listnáčů (22,89 %) převažuje buk lesní (14,58 %).