Charakteristika lesní správy

 

Území lesní správy Horšovský Týn (dále jen LS) má pahorkatinný až vrchovinný ráz. Jeho východní polovinu tvoří Plaská pahorkatina s nejnižším místem LS, které se nachází při hladině řeky Radbuzy ve Stodu (340 m n.m.). Na západním okraji tohoto geomorfologického celku se rozkládá nápadný věnec Sedmihoří s dominantním vnějším půlkruhovitým žulovým hřbetem s výraznými vrchy – nejvyšším Racovským vrchem 619 m, dále Chlumem 609 m nebo Křakovským vrchem 563 m. Západní polovina se zvedá v geomorfologický celek Českého lesa s nejvyšším vrchem LS Zvonem (862 m n.m.).

Klimaticky náleží území lesní správy mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota se v souvislosti s nadmořskou výškou a reliéfem krajiny se pohybuje od 5°C na exponovaném jihozápadním okraji, do 8°C na východním okraji. Největší část LS však leží v oblasti s průměrnou teplotou mezi 7 až 8°C. Podobně jako průměrnou roční teplotu, tak i srážky ovlivňuje především krajinný reliéf. Nejvyšší průměrné srážky ve výši 800-1000 mm za rok se vyskytují na jihozápadním okraji LS v místech s nejvyšší nadmořskou výškou. Směrem k východu se projevuje srážkový stín Českého lesa a roční srážky zde postupně klesají až na 500 mm na nejvýchodnějším okraji.

Území LS Horšovský Týn leží převážně v přírodní lesní oblasti (PLO) 6 – Západočeská pahorkatina. Pouze západní část se nachází v PLO 11 – Český les, z vegetačních stupňů se vyskytují následující: bukodubový, dubobukový, bukový, jedlobukový, smrkobukový.

Druhová skladba lesů:
Smrk Borovice Modřín Jehličnaté
celkem
Buk Dub
/letní/
Bříza Olše  Listnaté
celkem
45,99 32,80 2,43 82,24 5,93 4,25 2,68  2,47 17,76

Zastoupení žádné ze zbývajících dřevin, (Ostatní celkem: 3,45 %), nepřesahuje 1% z celkové plochy porostní půdy.

Územím LS procházely již od pravěku obchodní stezky směřující k blízkému Všerubskému průsmyku oddělujícímu Český les od Šumavy. Tato oblast byla proto téměř souvisle osídlena, o čemž svědčí celá řada archeologických lokalit různého stáří včetně mohylových polí.

Na území spravovaném lesní správou se nachází, nebo sem zasahuje pět stanovišť soustavy Natura 2000. Jedná se o EVL Radbuza, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Kateřinský a Nivní potok, Pocinovice a Darmyšl – pískovna.